ads by google

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์


          สัตว์แสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ แสง อุณหภูมิ น้ำ และการรับสัมผัสได้แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรม ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งมีระยะเวลา ในการเกิดพฤติกรรม ที่ยาวนานเพื่อการดำรงชีวิต ของสัตว์ได้อย่างปลอดภัย
ตารางที่ 3 ตัวอย่างพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ชนิดของสิ่งเร้า
พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
สิ่งมีชีวิต
แสง
1. การบินกลับรังของนกเมื่อไม่มีแสงสว่าง
2. การออกหาอาหารของสัตว์บางชนิดเมื่อไม่มีแสงสว่าง เช่น ค้างคาว
หนู นกเค้าแมว
4. การเปิดม่านตากว้างของแมวเมื่ออยู่ในที่มืด
5. การบินเข้าหาแสงของแมลง

ค้างคาวแม่ไก่
อุณหภูมิ
1. การระบายความร้อนด้วยอาการหอบของสุนัข วัว และควาย
เพื่อระเหยน้ำออกทางลิ้น
2. การนอนแช่ในแอ่งน้ำของควายเพื่อระบายความร้อน
3. การหลบความหนาวเย็น ความแห้งแล้ง และขาดแคลนอาหาร
ด้วยการอยู่นิ่ง ๆ ในรูที่เรียกว่า “จำศีล” เช่น อึ่งอ่าง กบ คางคก
4. การอพยพย้ายที่อยู่ของนกปากห่างเมื่ออากาศหนาว
5. การเลียอุ้งเท้าให้น้ำลาย ช่วยระบายความร้อน จากร่างกาย
ของจิงโจ้ แมว และเสือ
6. การเคลื่อนที่หนีอุณหภูมิสูงของพารามีเซียมควาย
น้ำและความชื้น
1. การเคลื่อนที่เข้าหา บริเวณที่ขึ้นเพื่อให้ผิวหนัง เกิดความชุ่มชื้น
ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการหายใจของไส้เดือนดิน
2. การออกหากินตอนกลางคืน เนื่องจากมีความชื้นพอเหมาะ เช่น
อึ่งอ่าง เขียด กบ สัตว์ สะเทินน้ำสะเทินบก


เขียด
การสัมผัส
1. การม้วนตัวของกิ้งกือและตัวนิ่มเมื่อได้รับสัมผัส
2. การพองตัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นของอึ่งอ่างเมื่อได้รับสัมผัส
3. การหดตัวหลบเข้ากระดองของเต่าเมื่อได้รับสัมผัส


เต่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น